REGULAMIN WYPOŻYCZALNI NAROWERY.PL

 

1) Opłata za wypożyczony sprzęt pobierana jest z góry na podstawie obowiązującego cennika wypożyczalni NAROWERY.PL

2) Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem, umożliwiającym stwierdzenie tożsamość Wypożyczającego.

3) Wypożyczalnia przekazuje do używania sprzęt sprawny technicznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i w takim stanie powinien on zostać zwrócony.

4) Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny, jeśli uzna klienta za niewiarygodnego.

5) Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację regulaminu oraz zawarcie umowy z Wypożyczalnią NAROWERY.PL.

6) Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

7) Pełną odpowiedzialność za wypadki, szkody powstałe w czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu ponosi Wypożyczający.

8) Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni NAROWERY.PL z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonego sprzętu.

9) Wypożyczający przejmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy wypożyczenia do zwrotu sprzętu. W przypadku zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży wypożyczonego sprzętu, Wypożyczający zobowiązany jest pokryć powstałe szkody w całości.

10) Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w Wypożyczalni NAROWERY.PL przy ul. Zimowej 1 w Rawiczu.

11) Jeżeli po 12 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci wypożyczonego sprzętu lub nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to traktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.

12) Wypożyczalnia NAROWERY.PL zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię NAROWERY.PL.

13) Za wady ukryte w sprzęcie Wypożyczalnia NAROWERY.PL nie ponosi odpowiedzialności.

  

UMOWA WYPOŻYCZENIA

Zawarta w dniu w Rawiczu pomiędzy Sprzedaż i naprawa rowerów holenderskich „Holender” Marcin Sołtysiak, Ceglana 16, 63-900 Rawicz, zwanym w treści umowy WYPOŻYCZALNIĄ, a WYPOŻYCZAJĄCYM:

Imię i nazwisko:

Nr dowodu osobistego:

PESEL:

ADRES:

Nr telefonu:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu narciarskiego określonego w Zamówieniu od klienta o numerze …………………………… załączanym do umowy.

§ 2. Terminarz

1.Umowa wypożyczenia może być zawarta wyłącznie na pełne doby.

2.Sprzęt zostaje wydany Wypożyczającemu w dniu podpisania niniejszej umowy .

3. Sprzęt zostanie zwrócony Wypożyczalni w dniu......…......… do godz. 12.00. Łączny czas wypożyczenia wynosi............dni. Miejsce zwrotu:
ul. Zimowa 1, 63-900 Rawicz.

4.W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do Wypożyczalni Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia wypożyczenia stosownie do ceny wypożyczenia sprzętu.

5.Jeżeli po 24 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci wypożyczonego sprzętu lub nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to traktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.

§ 3. Stan techniczny sprzętu

Wypożyczalnia przekazuje do użytkowania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie (również zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa), co Wypożyczający stwierdza własnym podpisem.

§ 4. Zobowiązania wypożyczającego

1.Wypożyczającym może być jedynie osoba pełnoletnia.

2. Za osoby niepełnoletnie korzystające ze sprzętu odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

3. Wypożyczenie odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość Wypożyczającego oraz uiszczenia opłaty za cały okres wypożyczenia.

4.Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.

5. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.

6.Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy jego uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

7.Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki regulaminu wypożyczalni.

§ 5. Postanowienia dodatkowe

1.Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Marcin Sołtysiak Sprzedaż i Naprawa Rowerów Holenderskich "HOLENDER" z siedzibą w Rawiczu, przy ul. Ceglanej 16, NIP: 6991852769.  Z Administratorem można się kontaktować m.in. pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na ww. adres lub na adres email - ms@narowery.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wykonywania umowy (w tym wydania lub dostarczenia towaru, realizacji płatności, wystawiania i przechowywania faktur), której jesteśmy Stronami; a także na podstawie Pana/Pani zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych; W przypadku przetwarzania danych za Pani/Pana zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody.

4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, wydania kopii przetwarzania danych, żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą podmioty, wobec których jesteśmy na podstawie prawa zobowiązani do przedkładania informacji związanych z wykonaniem umów, pracownicy/współpracownicy w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także podmioty zajmujące się usługami prawnymi, doradczymi, księgowymi, informatycznymi.

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora do zawarcia i wykonania umowy może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).